lukoil-banenr

Cu o întârziere de 7-8 luni, Ministerul Finanţelor a publicat proiectul politicii bugetar-fiscală pentru anul 2016, care ar urma să intre în vigoare de la 1 aprilile 2016. Documentul conţine mai multe „surprize” fiscale care însă dacă vor fi aplicate corect va permite Republicii Moldova să se apropie de cerinţele Uniunii Europene, scrie mold-street.com.

Pilot Autoexpert

Acest nou cod fiscal include şi o serie de surprize pentru automobilişi, iar una dintre acestea presupune o schimbare radicală în domeniul taxelor plătite de proprietarii de automobile.

Reieşind din Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2016-2018, se prevede introducerea impozitului pe autovehicule în sistemul taxelor locale, cu excluderea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova din sistemul taxelor rutiere, scopul acestei măsuri fiind asigurarea autonomiei financiare şi bugetare a autorităţilor publice locale, maximizării eficienţei şi asigurării echităţii în alocarea resurselor, cu menţinerea disciplinei financiare”, îşi argumentează iniţiativa Ministerul Finanţelor.

În acest sens, în Codul fiscal se introduce un titlu nou, Titlul VI1 „Impozitul pe autovehicule”, cu acelaşi statut ca impozitul pe bunurile imobiliare. Astfel, se propune ca impozitul pe autovehicule să fie aplicat analogic impozitului pe bunurile imobiliare. Potrivit proiectului subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai RM, proprietarii autovehiculelor înmatriculate în Moldova şi locatarii autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova – în cazul contractului de leasing financiar. Cu alte cuvinte, toate autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova, cu excepția transportului în comun pe fir electric; a autovehiculelor din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; autovehiculelor neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie cu condiția excluderii din evidența Registrului de stat al transporturilor;  autovehiculelor reutilate în sistem cu dirijare manuală, fapt confirmat în Registrul de stat al transporturilor şi/sau a autovehiculelor luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat transmise în folosință invalizilor.

Autorii susţin că baza impozabilă va rămâne aceeaşi, şi anume caracteristicile tehnice ale autovehiculului specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia (tipul autovehiculului, capacitatea motorului, numărul de locuri, etc.). Cotele impozitului pe autovehicule vor fi percepute la nivelul cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru anul 2015. Totodată, se propune menţinerea facilităţilor fiscale pentru invalizii posesori de autovehicule cu acţionare manuală, prin acordarea scutirilor la impozitul pe autovehicule.

De asemenea, se propune extinderea facilităților fiscale respective aferent organelor de protecţie socială a populaţiei – pentru autovehiculele luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat transmise în folosinţă invalizilor. Potrivit documentului contribuabilii plătitori ai impozitului pe autovehicule vor beneficia de aceeaşi facilitate fiscală prevăzută la impozitul pe bunurile imobiliare – reduceri cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat în cazul achitării de către contribuabili a sumei integrale a impozitului pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie a anului respectiv.

Ceva asemănător puteţi întâlni în România, spre exemplu, iar termenele limită de achitare a impozitului vor constitui 15 august şi 15 octombrie a anului în curs. În cazul dobândirii autovehiculului după 30 iunie a perioadei fiscale respective, termenul limită de achitare a impozitului va constitui 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Impozitul urmează a fi achitat la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul I corespunzător locului de reşedinţă sau de înregistrare.

Mecanismul de calcul al impozitului pe autovehicule va fi acelaşi ca şi la impozitul pe bunurile imobiliare al persoanelor fizice, iar plata va fi efectuată prin intermediul avizului de plată expediat de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al primăriei pentru persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova. Avizul de plată al impozitului pe autovehicule va avea o formă analogică cu avizul de plată al impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice.

Astfel, Serviciul de colectare al impozitelor şi taxelor locale al primăriei va expedia fiecărui subiect al impunerii aceeaşi formă standard a avizului de plată a impozitului calculat pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, cel tîrziu cu 60 de zile pînă la expirarea primului termen de plată a impozitului stabilit. Iar în cazul autovehiculelor dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs – cel târziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Serviciul Fiscal de Stat, în baza datelor furnizate de Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor din Registrul de stat al transportatorului, va organiza ţinerea sistemului informațional privind fiecare obiect și subiect al impunerii „Autovehiculul fiscal”. Forma şi metodele de ţinere a sistemului informațional „Autovehiculului fiscal”, de eliberare a informaţiei pe care o conţine se stabilesc de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Ministerul Finanţelor mai susţine că această inovaţie este în corespundere cu Strategia națională de descentralizare, aprobată pe 5 aprilie 2015, în partea ce ține de componenta descentralizării financiare, pentru a atinge obiectivul specific trasat privind perfecționarea actualului sistem de finanțe publice locale, astfel încât să  se asigure autonomia financiară a APL prin consolidarea bazei de venituri proprii ale APL și a autonomiei de decizie asupra lor. Aceasta urmărește revizuirea cadrului legal existent pentru a determina creșterea veniturilor proprii ale APL, pentru a stimula colectarea proprie și a întări autonomia locală, inclusiv identificarea și introducerea unor noi surse de venituri locale, unor cote suplimentare la cele existente sau învestirea cu dreptul de a oferi facilități fiscale locale.

Actualmente taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. Conform prevederilor actuale ale Legii privind finanțele publice locale, bugetele locale primesc 50% din volumul total ale taxelor pe drumuri colectate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, restul de 50% constituie sursă de formare a Fondului rutier.

Obiectivele politicii fiscale pe termen mediu (anii 2016-2018) prevăd ca taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova va fi exclusă din sistemul impozitelor și taxelor de stat, și trecerea acesteia la categoria taxelor locale, devenind sursă de venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi, respectiv, fiind exclusă din categoria surselor Fondului rutier.

Aceasta va permite autorităților publice locale de nivelul întâi să beneficieze de mijloace pentru întreținerea drumurilor comunale și a străzilor (reparația și reconstrucția). Conform estimărilor (în condițiile mărimii existente a taxei), sumele taxei rutiere redirecționate pentru autoritățile publice locale de nivelul întâi (primării) pentru anul 2017 vor constitui –  346,1 milioane de lei, iar în 2018 – 366,2 milioane de lei.

Comentarii